ALGEMENE VOORWAARDEN CREAZIONE BVBA – Il gusto d' Italia in Belgio

1. Toepasselijkheid

1.1 Enkel de hierna volgende algemene voorwaarden van Creazione bvba zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten, aanbiedingen en leveringen van Creazione bvba.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Creazione bvba behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Creazione bvba erkend.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Alle genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. In geen geval kan een indicatieve leveringstermijn aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van een geplaatste bestelling of verbreking van de overeenkomst.

2.3 Aan de leveringsplicht van Creazione bvba zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Creazione bvba geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Creazione bvba bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het transport steeds voor rekening en op risico van de koper.

3. Prijzen, betalingen en eigendomsvoorbehoud

3.1 Alle aanbiedingen, prijzen en tarieven zijn indicatief en verbinden Creazione bvba niet behoudens anders schriftelijk overeengekomen.

3.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Creazione bvba kan facturen opmaken voor reeds geleverde goederen indien deze nog niet de volledige levering uitmaken.

3.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn al onze facturen contant betaalbaar bij levering, De plaats van betaling is Lier.

3.5 Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten van 10 % op jaarbasis te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling en dit onverminderd het recht op schadevergoeding van Creazione bvba.

3.6 Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag zal bij wijze van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro en daarboven nog verhoogd worden met een vergoeding voor de schade die wordt aangetoond door Creazione bvba.

3.7 Alle geleverde goederen blijven eigendom van Creazione bvba zolang de hiervoor verschuldigde betalingen niet volledig zijn voldaan, onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen.

3.8 De creaties en recepten gemaakt in opdracht van de klant, kunnen door deze gedurende 18 maanden vrij gebruikt worden. Creazione bvba dient wel ingelicht te worden in verband met het gebruik van de creaties en recepten. Tijdens deze periode verbindt Creazione bvba er zich toe deze niet door te verkopen aan derden. De creaties en recepten kunnen wel gebruikt worden door Creazione bvba als studie- of lesmateriaal. Na het verstrijken van deze 18 maanden worden de creaties en recepten terug de volledige eigendom van Creazione bvba, tenzij Creazione bvba schriftelijk afstand doet van dit recht.

3.9 Bij verhuring (of bruikleen) van goederen levert de verhuurder de goederen in perfecte staat van onderhoud. De goederen dienen dan ook in perfecte staat te worden terug bezorgd. Bij verlies of beschadiging van de gehuurde (of geleend) goederen is de klant de nieuwwaarde van de goederen verschuldigd. De huurder die nalaat de goederen op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen blijft niettemin door de verhuurovereenkomst verbonden. De huurder (of ontlener) kan nooit eigenaar worden van de gehuurde goederen. Niet teruggave op het afgesproken tijdstip is strafbaar als misbruik van vertrouwen. Alle merchandising materialen blijven eigendom van Creazione bvba en veronderstellen een regelmatige en continue afname van onze producten.

3.10 Indien goederen binnengebracht voor nazicht, onderhoud, herstelling enz. niet terug worden opgehaald door de klant na 6 maanden, dan ziet deze af van zijn eigendomsrecht en worden de goederen eigendom van Creazione. Na 1 maand kunnen bewaringskosten in rekening gebracht worden.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering. Dit herroepingsrecht wordt door Creazione bvba toegekend aan de consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

4.2 Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een schrijven, e-mail, of fax zijn verlangen kenbaar maakt en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugstuurt. We verwachten dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking en de goederen terugstuurt, binnen dezelfde termijn als hierboven vermeld. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hier volgend. Goederen die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Creazione bvba zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen. Daarenboven is de klant niet gemachtigd een herroepingsrecht uit te oefenen ingeval van levering van voeding waarvan de verpakking is geopend of goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen (voeding).

4.3 Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de klant de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Creazione bvba. Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de goederen overgaan tot terugbetaling op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw herroepingsaanvraag.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Creazione bvba, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Creazione bvba. Creazione bvba houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. Creazione bvba respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens, In sommige gevallen kunnen de gegevens gebruikt worden voor een mailinglijst van Creazione bvba. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Alle producten, gekocht of geleverd en bestemd voor privaat gebruik, genieten van twee jaar waarborg. De garantie die Creazione bvba biedt komt overeen met de wettelijke garantie en laat de wettelijke rechten van de koper onverlet. Producten die gebruikt worden voor professionele doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.

6.2 Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

6.3 Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, oxidatie, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, evenals slijtage worden niet door de garantie gedekt.

6.4 Herstellingen uitgevoerd door een niet door het merk erkende technieker geven aanleiding tot het vervallen van de garantie indien deze herstelling betrekking heeft op het gebrek. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve de handleiding te raadplegen die bij het product wordt geleverd.

6.5 Het onderhoud van de geleverde producten is niet inbegrepen in de prijs, tenzij dit uitdrukkelijk werd vermeld in een schriftelijke overeenkomst.

6.6 De factuur die u bij het apparaat ontvangt, is uw garantiebewijs samen met de ingevulde en opgestuurde registratiekaart. Houdt deze dus zeker goed bij.

6.7 Gelieve, om van uw garantie te kunnen genieten, u na afspraak, met het defecte apparaat aan te bieden bij Creazione bvba, of contact op te nemen met onze dienst na verkoop op het telefoonnummer + 32 (0)3 4886848 of via e-mail: service@creazione.be

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Creazione bvba en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Creazione bvba op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Creazione bvba behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen enz.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

9.2 De rechtbanken binnen het arrondissement Mechelen zijn bevoegd, meer specifiek het vredegerecht van Lier, onverminderd het recht van Creazione bvba om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.